gemstone-btw

Gemstone-BTW

Gemstone-BTW voorziet u van diverse rapportages en controles. Bij rapportages kunt u denken aan een export van alle grootboekmutaties in een bepaalde periode, een automatische berekening van het mengpercentage, een suppletieoverzicht van de wijziging van het percentage gemengde kosten en BTW-overzichten per grootboeknummer, kostensoort, crediteur, etc.

Naast rapportages beschikt Gemstone-BTW over controles, waarbij gekeken wordt naar de juiste in-richting van uw financiële administratie. Een voorbeeld hiervan is dat gecontroleerd wordt of debet en credit gelijk zijn. Een ander voorbeeld is de controle die inzichtelijk maakt waar de BTW-boeking in de administratie afwijkt van de opgestelde 'vertaaltabel BTW'. Wanneer dit laatste voorkomt, wordt dit gerapporteerd met vermelding van de details van de afwijkingen. De controles kunnen leiden tot correcties gedurende de aangifteperiode die u controleert.

Door periodiek gebruik te maken van Gemstone-BTW krijgt u een goed beeld van de BTW-huishouding van uw gemeente en kunt u ervoor zorgen dat het aantal foutieve boekingen tot een minimum wordt beperkt.

Hoewel de hiervoor genoemde analyses veel onvolkomenheden kunnen signaleren, kan het ook voor-komen dat bijvoorbeeld facturen onjuist in de administratie zijn opgenomen. Om ook dit onder schot te krijgen, biedt Gemstone-BTW een steekproefmodule. Met deze steekproef worden willekeurige euro’s uit de administratie getrokken die moeten worden gecontroleerd. De uitkomst van dit onderzoek is representatief voor de hele administratie.

Groot voordeel van Gemstone-BTW is dat de populaties waarop die steekproef wordt getrokken in de software zijn ingebouwd. Populaties die worden onderkend zijn 'BTW-afdracht', 'BTW-voorbelasting', 'compensabele-BTW' en 'kostenverhogende-BTW'. De methodiek die Gemstone-BTW gebruikt bij het trekken van een steekproef is in lijn met de Controle Aanpak van de Belastingdienst. De Belastingdienst hecht veel waarde aan deze beheersmaatregel als onderdeel van het TCF van een belastingplichtige.

Rapportages

 • Dump financiële mutaties
 • Kolommenbalans
 • Export van bbv en functie
 • Mengpercentageberekening
 • Suppletieoverzicht mengpercentage
 • BTW-codes/-types per crediteur
 • BTW-codes/-types grootboekrekening
 • BTW-codes/-types bbv-codering
 • BTW-codes/-types categorie
 • Etc.

Controles

 • Evenwicht debet en credit in totaal en per documentnummer
 • Evenwicht van de eliminatie categorieën en de eventuele afwijkende documentnummers
 • Evenwicht van de decimale rubrieken
 • Afwijkingen boeking administratie en inrichtingsdocument BTW
 • Volledigheid BTW-vertaaltabel
 • Steekproefcontrole op BTW-afdracht, -voorbelasting, compensabele BTW
  en kostenverhogende BTW, conform de Controleaanpak Belastingdienst (CAB)
 • Etc.

Fiscaal Databeheer

 • BTW-vertaaltabel
 • BTW-codetabel
 • Functie/taakveld tabel
 • BBV/categorie tabel